Kans voor kinderen
door onderwijs in Burkina Faso

Impressum


ANBI

De donaties die u doet aan onze vereniging zijn aftrekbaar van de belasting, omdat wij door de belastingdienst zijn gekenmerkt als ANBI-instelling. Hiervoor moeten wij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit wordt met regelmaat gecontroleerd door de belastingdienst.

Wij zijn verplicht om bepaalde informatie over de vereniging en haar activiteiten te publiceren op onze website (= publicatieplicht).

Hieronder vindt u de verplichte informatie:

De naam van de instelling: Kans voor Kinderen Burkina Faso (KvKBF)

Het RSIN nummer: 8174.83.081

KVK nummer: 17201051

Postadres: Barrier 22, 5571 TV , Bergeijk

Contactpersonen: Mevr Blanche Slenders- Zoungrana, tel 00 31 40 20 68 586 en Mevr Jo van Gorp, tel 00 31 497 54 14 18.

Mail-adres: info@kvkbf.nl

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling: 

Wij willen als vereniging voorwaarden scheppen, in brede zin, om aan kansarme kinderen in het dorp Doulougou (en omgeving) betere leef- en leeromstandigheden te bieden, zodat deze kinderen een beter bestaan kunnen opbouwen.

  Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling:

·        Sponsoring van individuele kinderen. Wij zijn er van overtuigd dat alle kinderen recht hebben op goed en passend onderwijs, ook in landen in ontwikkeling. In Doulougou gaan veel kinderen niet naar school. Sommigen haken vroegtijdig af omdat ze in de klas niet kunnen volgen of omdat de schoolkosten onbetaalbaar zijn voor de ouders of omdat de ouders onderwijs nog niet als een prioriteit zien. Veel ouders zijn nog analfabeet. Deze jeugd heeft daardoor minder kansen op een beter leven in de maatschappij die haar eisen steeds hoger stelt. KvKBF geeft financiële ondersteuning aan ouders of pleegouders van een aantal kansarme kinderen om hen instaat te stellen hun kinderen naar school te sturen. Deze aanpak vraagt natuurlijk ook om een verbetering van het onderwijs zelf.

·        Ondersteuning van het lageronderwijs. Op alle scholen is de oudervereniging (OV) verantwoordelijk voor het onderhoud van de bezittingen van de school. De bestuursleden van de vele ouderverenigingen zijn zich meestal niet bewust van hun rechten en plichten en van de inhoud van hun taken. Vanwege deze situatie is de rol van de ouderverenigingen in de beslissing over het gebruik van de fondsen die ouders van leerlingen als een verplichte eigen bijdrage hebben betaald aan de oudervereniging beperkt of niet bestaand. Onze vereniging heeft gekozen om haar steun aan het lageronderwijs te realiseren via een vorming- en emancipatieproces van de besturen van de ouderverenigingen van de scholen. Op deze manier zijn de leerkrachten ontlast en kunnen zij zich volledig toeleggen op hun pedagogische taken; leerkrachten worden regelmatig overgeplaatst naar andere locaties terwijl leden van de ouderverenigingen dorpelingen zijn die blijven. Deze mensen, wanneer ze training hebben ondergaan en ervaringen hebben opgebouwd, zijn naast hun activiteiten in het onderwijs waardevol in het ontwikkelingsproces van het dorp. Door deze aanpak gaan de mensen van het dorp zich meer betrokken voelen bij “hun” school van “hun” kinderen.

·        Ondersteuning van het Algemeen Voortgezet Onderwijs, (AVO) aan het Lycée Départemental. In Doulougou is geen elektriciteit. De meeste mensen zijn verstoken van televisie. Door een zeer beperkte economische activiteit verkeert het dorp in een sociaal isolement. Op het Lycee in Doulougou zijn 830 scholieren ingeschreven. De school heeft weinig middelen. De bibliotheek van de school beschikt over slechts enkele literaire werken die uitgeleend kunnen worden aan de leerlingen die zich voorbereiden voor de examens. De meeste leesopdrachten geschieden aan de hand van uittreksels. De leerlingen hebben zeer weinig leeservaring. De directie is er van overtuigd dat de school naast litteratuur ook algemeen vormend leesmateriaal moet kunnen bieden aan de leerlingen. Van de overheid kan op dit gebied geen ondersteuning verwacht worden. De ouders van de leerlingen hebben de bouw van een lokaal bekostigd waarin een bibliotheek gehuisvest kan worden. Voor de aanschaf van meubilair en de noodzakelijke boeken hebben de ouders niet voldoende financiële middelen. De vereniging zal de inrichting bekostigen. De inrichting van deze bibliotheek met literaire werken en algemeen vormende litteratuur zal de bijdrage van het voortgezet onderwijs aan de ontwikkeling van de maatschappij op vele fronten verbeteren.

·        Steun aan centra voor vakonderwijs. Kinderen die wij sponsoren en die niet kunnen volgen in het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) adviseren wij om een vak te leren. In de buurt van Doulougou zijn geen scholen of centra die dergelijk vakonderwijs geven. Wij hebben kinderen gestuurd naar twee Naai- en Huishoudscholen die gerund worden door zusters van de Katholieke missie in Ouagadougou. In het onderwijspakket zitten naast de vakken van de naaischool ook lessen over hygiëne en voeding. Jongens hebben wij gestuurd naar trainingscentra in Koudougou, waar ze een 3 jarige opleiding volgen in land- en tuinbouw en hout- en metaalbewerking . De centra worden gerund door de Broeders van de Heilige Familie van de Katholieke missie. Het verloop van instructeurs en onderwijzend personeel op deze centra is zeer gering. Ervaren krachten worden niet om de haverklap overgeplaatst naar andere locaties zoals dat in alle onderwijsinstellingen gebeurd die door de overheid worden gerund, Ondanks het feit dat op deze centra men ook moet roeien met de middelen die er zijn, is hier de efficiëntie in het onderwijs groter dan in het openbaar onderwijs. De continuïteit in het personeelsbestand op de centra met wie onze vereniging samenwerkt draagt daar zeker toe bij. Gebruikt gereedschap en naaimachines (in goede conditie) zijn ingezameld en worden op deze centra nog gebruikt.

·        Sport binnen het  onderwijs. Leren lezen, schrijven en rekenen is goed maar de persoonlijke vorming van de leerlingen mag daardoor niet te kort worden gedaan. Onze vereniging is ervan overtuigd dat door het beoefenen van sport de leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het is een middel om te leren om met elkaar overweg te kunnen, samen te werken en regels te respecteren. Sporten is een manier om om te gaan met emoties en (negatieve) gedachten en energie. Bij de ondersteuning van het lageronderwijs laat onze verenging de rol van de sport in de persoonlijke vorming van de leerlingen niet achterwege. Wij stellen de scholen in staat sportfaciliteiten te creëren, zowel voor de jongens als voor de meisjes. De dorpsjeugd die niet naar school gaat ondersteunen wij eveneens met sportmiddelen.  

·        Kennisoverdracht van ervaren ouderen door gestructureerde praktijktrainingen voor de jeugd. In de verschillende gehuchten zijn veel vroege schoolverlaters en kinderen die helemaal niet naar school zijn geweest . Velen van deze kinderen trekken weg van het platteland richting de steden of als mogelijke gastarbeiders naar de buurlanden, zonder de mogelijkheid gehad te hebben kennis te maken met land en tuinbouw activiteiten in eigen streek. Door de constante bevolkingsgroei neemt de vraag naar voedsel toe. Deze stijging van de voedselbehoefte in de steden schept perspectief voor de plattelandsbevolking die ervaring heeft in de productie van voedsel. Door een gebrek aan voldoende goed opgeleide leerkrachten is het lager onderwijs niet in staat iets te betekenen voor de vorming van de schoolgaande jeugd in deze sector. In de gemeente Doulougou zijn enkele vrouwengroepen met jaren van ervaring in kleinschalige intensieve groenteteelt voor verkoop op de markt. Kinderen die meehelpen, leren door de ervaring van deze vrouwen het vak. De beperkte middelen ( grond, water) waarover de vrouwen nu beschikken laten hen niet toe om het aantal leergasten uit te breiden en hen technisch te begeleiden in de groenteteelt. Onze vereniging ondersteunt deze aanpak van kennisoverdracht van een vrouwengroep naar de jeugd. Op deze manier krijgt de dorpsjeugd mogelijkheden aangereikt om zich te oriënteren op een nering die economische activiteit creëert in eigen streek.

·        Ondersteuning van de gezondheidszorg in de gemeente. In Doulougou, zoals ook in andere dorpen, overlijden nog steeds veel kinderen. 13% van de kinderen sterft voor het vijfde geboortejaar! Eén van de oorzaken van deze hoge kindersterfte is de verontreiniging van drinkwater door gebrekkige hygiëne rond pompen en putten en door vliegen verontreinigd voedsel. De gezondheids-situatie in Doulougou verschilt niet van de situatie op dit gebied elders in het land. In Burkina Faso sterven jaarlijks 2000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling

Het Medisch Centrum ( CSPS, Centre de Santé et Promotion Sociale), met enkele ziekenhuisbedden voor opname, annex kraamkliniek waar vrouwen bevallen, beschikt niet over een doucheruimte en een hygiënische toiletruimte voor patiënten en kraamvrouwen. Een waterpunt is niet aanwezig in de directe nabijheid. Er is geen elektriciteitsnet in Doulougou. Het medisch centrum beschikt slechts over zeer beperkte verlichting via zonne-energie.  

 

Samenstelling van het bestuur:

Mevr Jo van Gorp, voorzitter.

Mevr Nicol van Melsen, penningmeester.

Hr Jos van den Putte, secretaris.

Mevr  Blanche Slenders-Zoungrana, contactpersoon met Burkina Faso

Dhr. Gerard Slenders, contactpersoon met Burkina Faso

 

Het beloningsbeleid:

In Nederland

Naast de leden van het bestuur beschikt de vereniging over een grote groep van vrijwilligers die oproepbaar zijn voor de voorbereiding en de realisatie van de activiteiten hier in Nederland. Zowel aan bestuursleden als aan vrijwilligers wordt geen vergoeding of beloning uitbetaald voor hun inzet . Werkelijk noodzakelijk gemaakte kosten, in het kader van verenigingsactiviteiten, bv kantoorartikelen, benodigdheden voor marktinrichting, kunnen worden gedeclareerd via de penningmeester. Als leden de projecten in Burkina Faso willen bezoeken, komen de kosten hiervan voor rekening van de bezoeker.

In Burkina Faso

Onze zustervereniging “Association Kamb Zounogo (AKZ)” heeft een lid die full time ter beschikking is gesteld voor de coördinatie van de uitvoering van de projectactiviteiten die met KVKBF zijn overeengekomen. Onze vereniging betaalt de contactpersoon in Burkina hiervoor een vast bedrag van € 60,- per maand. De reis- en verblijfkosten gebaseerd op reële kosten worden eveneens vergoedt. 

Voor de verslagen van lopende en afgeronde projecten klik hier  

Voor de financiële jaarverslagen zie "financiering".

Voor het verslag van de jaarvergadering 30-03-2017, klik hier.

Disclaimer website