Kans voor kinderen
door onderwijs in Burkina Faso

Organisatie

Onze organisatie is een vereniging. Een vereniging heeft bepaalde rechten en plichten, die bij de notaris worden vastgelegd in een oprichtingsakte. In deze akte staan onder andere:

·        De rechten en plichten van het dagelijks bestuur,

·        De rechten en plichten van de leden enz.

Klik hier voor de kopie van onze oprichtingsakte.


Onze vereniging heeft tot doelstelling het bevorderen van onderwijs en gezondheidszorg  voor kinderen in Doulougou, Burkina Faso ( west Afrika) en het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen en hun families om een beter bestaan op te bouwen in de ruimste zin van het woord.

Concreet ondersteunt onze vereniging in Doulougou en omgeving:

·        kansarme kinderen met de betaling van schoolkosten,

·        scholen, door te helpen met de inrichting,

·        leerkrachten en ouders van de leerlingen door voorlichting te geven in Doulougou en omgeving waarin maatschappelijke thema’s zoals het beheren van schoolmateriaal, het communiceren met instanties en hun achterband.

·        door het inrichten van een gezondheidscentrum inclusief voorlichting aan medewerkers en leden van het beheerscomité

·        door het oprichten van een grote groentetuin waar vrouwen via hun dagelijkse taken in de tuin voortijdige schoolverlaters opleiden in de tuinbouw.

 

Om bovenstaande te kunnen uitvoeren:

·        hebben we een financiële buffer gevormd. Hiermee zijn de schoolkosten van de door ons gesponsorde kinderen, gegarandeerd voor drie jaar. Zodat, als de verenging ooit mocht ophouden te bestaan, er voldoende tijd en ruimte is voor de ouders om maatregelen te nemen voor het continueren van de scholing van hun kinderen.

·        hebben we vaste contactpersonen in Doulougou, zodat de vereniging zicht en controle heeft op de projecten en de uitvoering in Doulougou. 

·        financieren we de onkosten van de contactpersonen in Doulougou om de werkzaamheden voor de vereniging te kunnen uitvoeren.

·        zoeken we naar samenwerking met andere verenigingen en betrokkenen.

·        vragen we de gesponsorde kinderen, die hun scholing met succes hebben afgerond, een bijdrage te leveren aan de vereniging in welke vorm dan ook.

·        Vragen we aan de lokale bevolking, waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van onze projecten.


Het bestuur bestaat uit de onderstaande mensen:

  • Mevr. Jo van Gorp, voorzitster
  • Mevr. Nicol van Melsen, penningmeester
  • Dhr.  Jos van de Putte, secretaris


Het bestuur wordt ondersteund door twee leden:

  • Mevr. Blanche Slenders-Zoungrana , contact persoon met Burkina Faso
  • Dhr.  Gerard Slenders, contactpersoon met Burkina Faso.

 

Het bestuur vergadert regelmatig en organiseert elk jaar een jaarvergadering voor de leden. Daarnaast hebben de bestuursleden regelmatig contact met elkaar via de telefoon, e-mail en WhatsApp.

De vereniging heeft een werkgroep in Burkina Faso. In 2012 heeft onze werkgroep in Burkina Faso, Association Kamb Zounogo, zich officieel als vereniging ingeschreven in Burkina Faso. Association Kamb Zounogo (AKZ) is Kans voor Kinderen, in het Moré (de lokale taal in Burkina Faso). Ze telt drie bestuursleden waarvan de heer Justin Nana de contactpersoon is met Nederland. Hij is geboren en getogen in Doulougou  en vanaf de oprichting betrokken bij onze activiteiten. 

Justin Nana is full-time werkzaam als coördinator voor de uitvoering van de projectactiviteiten die met onze vereniging zijn overeengekomen. Hij beheert de financiën ter plaatse en overlegt met de leden van AKZ, schoolbesturen, stamhoofden van het dorp en omgeving, de ouders van de individuele kinderen, betrokken instanties, uitvoerders en medewerkers van de scholen en het gezondheidscentrum. AKZ stuurt jaarlijks een financieel verslag en een verslag van de projecten naar onze vereniging. Het geld voor de activiteiten in Burkina Faso wordt overgemaakt via Western Union.

Daarnaast reist bestuurslid en contactpersoon met Burkina Faso, Blanche Slenders –Zoungrana (uiteraard op eigen kosten)  naar het dorp Doulougou waar zij de (gerealiseerde) projecten bezoekt en overleg heeft met de betrokkenen. Verslagen hiervan zijn te vinden in de nieuwsbrieven.

Onze vereniging doet veel aan publiciteit in de lokale krant en door zich te profileren op evenementen en markten in het dorp Bergeijk en omgeving, waar we spontane eenmalige donaties ontvangen. Op markten verkopen we onder andere souvenirs uit Burkina Faso. Wij geven voorlichting aan organisaties en stichtingen over leefomstandigheden in Burkina Faso. We zamelen twee keer per jaar in de kernen van Bergeijk tweedehandse kleding in enz.

Daarnaast publiceren wij eens per jaar een nieuwsbrief waarin we vertellen over gerealiseerde activiteiten in Nederland en in Burkina Faso in dat jaar en overige activiteiten, zodat onze leden, donateurs, vrijwilligers en sympathisanten op de hoogte blijven.