Kans voor kinderen
door onderwijs in Burkina Faso

Afgeronde projecten.

Gerealiseerde activiteiten sinds januari 2007

Voor individuele kinderen

·       Het betalen van schoolkosten van gemiddeld 60 leerlingen per jaar.

·       Aanschaf huiswerklampen op zonne-energie voor kinderen die thuis geen stroom voor verlichting hebben.  

·       Verzamelen van tweedehandse gehoorapparaten voor slechthorende leerlingen en voor  Centrum Cefise ouadadougou, centrum voor kinderen met spraak en gehoorproblemen.

 

Voor de eerste basisschool

 • Rehabilitatie en installatie van een waterpomp voor de eerste basisschool in het dorp.
 • Reparatie van schoolbanken en aanschaf ontbrekend meubilair.
 • Aanschaf van leermiddelen.
 • Aanschaf van sportartikelen.
 • Het organiseren van een studiedag voor leerkrachten over de communicatie met het bestuur van de oudervereniging.
 • Scholing voor het bestuur van de oudervereniging in leren schrijven en beheren van schoolmateriaal en samenwerken met onderwijzend personeel.

 

Voor een meisje met een diploma van een naaischool

 • Inrichting van een naaiatelier.

 

Voor drie andere basisscholen in de buurt van de eerste basisschool

 • Aanschaf van leermiddelen en sportartikelen.
 • Reparatie en aanschaf van schoolmeubilair.
 • Vorming van onderwijzend personeel en bestuursleden van de oudervereniging.

 

Voor een middelbare school ( Lycee départemental de Doulougou)

 • Aanschaf van verplichte literatuurboeken.
 • Aanschaf van meubilair voor de bibliotheek.
 • Inrichting van de bibliotheek met 2000 literatuurboeken, verkregen van Stichting Read to Grow.
 • Aanschaf van sportartikelen.

 

Voor de praktijkschool van de broeders van Sainte famille in Koudougou, Burkina Faso

 • Inzameling gereedschap voor een las- en timmeratelier,  tuingereedschap voor de groentetuin.

 

Voor de naaischool van de Zusters van Dapoya ( Ouagadougou Burkina Faso)

 • Inzameling van naai- en breimachines.

 

Voor het gezondheidscentrum in Doulougou

 • Bouwen van sanitaire voorzieningen in het gebouw.
 • Renovatie van de waterpomp en de installatie van een watertoren en waterleiding voor het ziekenhuisje en de kraamkliniek.


Uitgebreide verslagen van afgeronde projecten

Ondersteuning van individuele kinderen. 

Onze vereniging sponsort de ouders of de pleegouders van een  60 tal kinderen in hun school- en opleidingskosten. De kinderen worden geselecteerd uit de kandidaatsgezinnen, die door mensen van het dorp zijn voorgedragen. Zij begeleidt de ouders en de kinderen in de keuze van de school of van het soort onderwijs en helpt de ouders de schoolkosten te betalen. De kosten van het lager onderwijs van deze kinderen worden voor 80 % gesubsidieerd door onze vereniging. Omdat het onderwijs meer onkosten met zich meebrengt subsidieert de vereniging 90% van deze kosten. In het geval van weeskinderen en in vergelijkbare situaties waarin vooral sommige meisjes verkeren worden alle schoolkosten betaald door de vereniging. De fondsen voor de beurzen worden door de vereniging naar de projectverantwoordelijke in Burkina Faso gestuurd. De uitbetaling van een beurs bij het begin van het schooljaar kan slechts geschieden indien de leerling een kopie van zijn schoolrapport van het einde van het voorbije schooljaar bij de projectverantwoordelijke heeft binnengebracht. Tijdens het schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 heeft onze vereniging lampen van lange levensduur op zonne-energie ter beschikking gesteld aan gesponsorde leerlingen die zich voorbereiden voor het eindexamen van de lagere - en middelbare school. In het openbaar onderwijs in Burkina worden de leerlingen na een tweede falen in het schoolexamen van school gestuurd. Omdat het onderwijs in de openbare scholen geen hoge kwaliteit heeft, (grote klassen, leraren met onvoldoende vaardigheden), adviseren wij aan de ouders van de door ons gesponsorde leerlingen om hun kinderen naar privéscholen te sturen, zowel voor het lager als voor het voortgezet onderwijs. Deze keuzemogelijkheid tussen openbaar en privé onderwijs bestaat alleen in de stad. Aan beurzen aan individuele kinderen zijn de laatste jaren de volgende bedragen uitgekeerd:

2015-2016 is €4245

2016-2017 is €3742

2017-2018 is €3110


Ondersteuning van het lager onderwijs. 

Omdat in Burkina Faso de Oudervereniging, (OV), verantwoordelijk is voor het onderhoud van de bezittingen van de school heeft onze vereniging het bestuur van de ouderverenigingen van de scholen die wij steunen gevraagd om haar partner te zijn en om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen.  

De ouderverenigingen hebben de taak op zich genomen om de gemeentelijke en traditionele autoriteiten en de gedecentraliseerde structuren van het vakministerie te informeren over alle gezamenlijke plannen en beslissingen en over de resultaten van de uitgevoerde activiteiten.    

Om het emancipatieproces van de Ouderverenigingen vorm te geven is vóór de aanvang van de investeringsactiviteiten in het lageronderwijs een trainingsprogramma voor bestuursleden van de ouderverenigingen gelanceerd op het gebied van verantwoordelijkheid nemen,  communicatie ( met eigen achterban, met leerkrachten en met autoriteiten) en van planning en beheer.  

De ouderverenigingen heeft samen met het onderwijzend personeel de voorraad van de leerboeken geïnventariseerd en bekeken welke boeken nog ontbreken. De ouderverenigingen en de leraren hebben gezamenlijk leveranciers benaderd voor offertes voor de benodigde boeken. Onze vereniging heeft fondsen ter beschikking gesteld, nadat een leverancier voor de boeken was uitgekozen. Per eind 2010 zijn op de Basisschool van het Centrum van Doulougou de volgende activiteiten en investeringen gerealiseerd voor een bedrag van € 15.091:

·        Trainingen, excursies en cursus voor bestuursleden van de oudervereniging.                        

·        Organiseren van studiedagen voor leerkrachten van de lagere scholen.  

·        Installatie van een drinkwaterpomp.                                                                                                            

·        Aanschaf van leermiddelen en leerboeken.                         

·        Reparatie en aanschaf meubilair (kasten, stoelen en schoolbanken);                                           

·        Aanschaf sport- en atletiekkleding en -attributen, aanleg voetbal- en volleybalveld;  

·        Organisatie open dag op de school;  

Aan de hand van de ervaring opgedaan op de basis school in het centrum van de gemeente hebben de OV van 3 basisscholen uit de omringende gehuchten, samen met de AKZ, Association Kamb Zounogo , een zelfde ondersteuningsprogramma geformuleerd voor deze scholen. Dit programma is bij KVKBF en Wilde Ganzen ter financiering aangeboden. Bij de formulering van het programma heeft KVKBF haar steun verleend. Het programma is medio 2012 goedgekeurd voor cofinanciering door Wilde Ganzen. Een begin is gemaakt met de uitvoering van dit deel van het ondersteuningsprogramma: leermiddelen en meubilair zijn aangekocht voor een bedrag XXXXX 5  


Steun aan het voortgezet onderwijs, AVO.

In 2013 heeft KVKBF van de Stichting Read to Grow 1600 Franstalige en 400 Engelstalige litteratuur boeken gekregen voor de bibliotheek van het lycée. De boeken zijn in de herfst van 2013 verscheept naar Burkina. Eerder dat jaar heeft onze vereniging nog 75 literatuurboeken aangeschaft. Het nodige meubilair om de boeken op te bergen en te gebruiken is eveneens aangekocht. Voor de inrichting, boeken en meubilair, van de bibliotheek van het Lycee is € 750,- geïnvesteerd. 

 

Steun aan centra voor vakonderwijs. 

 • Ondersteuning van trainingscentra voor land- en tuinbouw en hout-en ijzerbewerking in Koudougou, is € 2200,- geïnvesteerd :
 • Aanschaf van generator en lasapparaat en tuingereedschap.
 • Inzameling en verscheping van gebruikt gereedschap
 • Inzameling en verscheping van sportmaterialen
 • Voor naai- en huishoudschool, Zusters in Dapoya, Ouagadougou:
 • Inzameling en verscheping van 25 naai- en 4 breimachines. 

 

Steun aan niet- schoolgaande jeugd.

Om ambiance te creëren voor de jeugd van “rond de markt” heeft de vereniging een voetbalveld uitgerust met officiële doelen voor een bedrag van € 735,-. Sportkleding en materialen geschonken door clubs in Nederland en België zijn ook aan deze jeugd ter beschikking gesteld.  


Steun aan medisch centrum in Doulougou.:

·        Inzameling in Nederland en verscheping van niet gebruikte kraampakketten en materialen voor de uitrusting van vroedvrouwen.    


Project CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) 2017

Tijdens een bezoek van twee leden van onze vereniging in 2012 in Doulougou, hebben de medewerkers van CSPS ( Centrum voor gezondheidszorg en welzijn), het beheercomité van dit centrum en onze zustervereniging AKZ een overleg gehad over de slechte hygiënische toestand bij de CSPS. Vrouwen die net bevallen zijn van hun kindje (en vatbaar zijn voor infecties) moesten zich wassen in een wasruimte waar ook de zieke mensen van het ziekenhuis gewassen werden.

Na dit overleg is het besloten dat drie medewerkers van de CSPS,  drie leden van het beheerscomité en twee  bestuursleden van AKZ op excursie zouden gaan naar het gezondheidscentrum van Stichting Madame Ouaga in Tampelga ( Burkina Faso) om ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen. Hierna is onze vereniging de financiële middelen gaan zoeken voor de bouw van sanitaire voorzieningen. 

 In 2016 heeft onze vereniging sanitaire voorzieningen gebouwd bij het gezondheidscentrum ter verbetering van de hygiëne bij de kraamkliniek en het ziekenhuisje. In totaal zijn er twee doucheruimten en twee wc’s gebouwd. Voor het bouwen van deze voorzieningen hebben we ons laten inspirerend door de normen van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO).  

Nadat de sanitaire voorzieningen klaar waren, hebben de medewerkers van het gezondheidscentrum en het beheerscomité bij onze vereniging aangeklopt voor de aanleg van stromend water naar de douches en de wc’s, het gebouw van het ziekenhuisje en het gebouw van de kraamkliniek om deze ruimtes zuiver te kunnen houden.  

In 2017 heeft onze vereniging  de aanleg van stromend water gerealiseerd. Een waterleiding van de bestaande waterpomp naar de verschillende gebouwen van het gezondheidscentrum is in de grond gegraven, de oude waterpomp is vervangen door een Volanta pomp die aangedreven wordt met zonne-energie en die het water opslaat in een watertoren.